Nawigacja

Przetwarzanie danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Realizując obowiązek określony w art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1–2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1),

informujemy, że:

 TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa w Krzówce.

 DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: szkolakrzowka@vp.pl oraz numer telefonu: 25 755 58 36,  faksu 25 755 58 36 lub pisemnie na adres siedziby administratora tj. Szkoła Podstawowa w Krzówce, Krzówka 37, 21-413 Serokomla.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni p. Anna Woźniak, z którym może się Pani / Pan skontaktować pod numerem telefonu 25 755 58 36 lub/oraz adresem email annawozniak3@gmail.com. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań, jakie przepisy prawa nakładają na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzówce  w ramach realizacji zadań z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy.

 ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa nałożonych na administratora. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane w czasie ustalonym przepisami prawa.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA


Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej.

 PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Informujemy, że podanie danych jest obowiązkowe, a podstawa prawna obligująca do podania tych danych ustalona jest przepisami prawa, które określają zadania wykonywane przez Szkołę Podstawową w Krzówce.

 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 INFORMACJA DOTYCZĄCA PROFILOWANIA

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Krzówce
    Krzówka 37
    21-413 Serokomla
  • 257555836

Galeria zdjęć